نام علیرضا
نام خانوادگی اشرفی
رشته تحصيلي ریاضی محض
مدرک تحصیلی PhD
مرتبه علمي استاد تمام
سمت عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی
پست الکترونیکی ashrafi@kashanu.ac.ir
 
اخبار